Kategorier
Nyhet

ÅRSMØTE 2020 – Torsdag 18. juni, kl. 19.00., i Kjenset-huset: Innkalling til årsmøte i foreninga Snertingdal Nærmiljøpark

Velkommen til forsinket årsmøte i foreninga Snertingdal Nærmiljøpark!

SAKSLISTE 

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 
 1. Årsmelding 2019 
 1. Regnskap  2019 
 1. Budsjett/arbeidsplan 2020 
 1. Fastsette kontingent for 2020 
 1. Valg 
 1. Vedtektsendring i § 7 «Tillitsvalgtes godtgjørelse» 

Nåværende vedtekter:  

Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv, men kan få godtgjort for kostnader i forbindelse med vervet. Slike kostnader må godkjennes av styret i forkant. 

Forslag til ny § 7: 

Tillitsvalgte kan motta rimelige honorarer for sitt arbeid samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå  av budsjett og regnskap. Retningslinjer utarbeides av styret. 

 1. Orienteringssaker 
 • Frivillighetssentral i Snertingdal 
 • Prosjektet «Etter skoletid» 
 • Utleie av flerbrukshuset 
 • Andre tiltak i Nærmiljøparken 
 1. Innkomne saker 

Saker som medlemmer ønsker behandlet må være oss i hende innen mandag 15.juni 2020 

Alle medlemmer har stemmerett på årsmøtet.   

Lag og foreninger som er medlemmer i foreningen har stemmerett gjennom de personene som er utpekt som representanter fra vedkommende organisasjon.   

Antall representanter som har stemmerett fra den enkelte organisasjon reguleres slik: 

1-20 medlemmer1 representant har stemmerett 

21-50 medlemmer2 representanter har stemmerett 

Over 50 medlemmer 3 representanter har stemmerett 

Vel møtt til årsmøte!   

Ta gjerne med deg andre som er interessert i å utvikle et godt nærmiljø i Snertingdal! 

Hilsen Styret 

Regnskap og årsmelding blir lagt fram på årsmøtet. 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes til: 

Snertingdal nærmiljøpark 

v/Anne Toril KletteNøssvegen 1 A, 2838 Snertingdal 

e-post: anne.toril.klette@gmail.com 

Styret ber om at adresseendringer etc meldes til kasserer  

Lars Ligaarden, Øverrovegen 575,  2838 Snertingdal   e-post: larliga@online.no