Kategorier
Nyhet

«Etter skoletid – et lavterskeltilbud for ungdommen»

HURRA!

Snertingdal Nærmiljøpark har fått tildelt ressurser fra Bufdir til prosjektet «Etter skoletid – et lavterskeltilbud for ungdommen». Dette blir spennende!!!

Foreningen står som formell søker – men tanken er at dette skal være et samarbeid der Frivillighetssentralen, skolen, FAU, ungdomsavdelingen og lokale foreninger er viktige partnere.

Overordnet målsetting med tiltaket er å videreutvikle Snertingdal Nærmiljøpark som uformell åpen møteplass for barn og unge. Vi ønsker å bruke det nye flerbruks- og aktivitetshuset til en arena for sosiale aktiviteter etter skoletid for barn og ungdom fra 5.-10. trinn, d.v.s. for dem som har vokst fra SFO-ordningen. Noen ettermiddager i uken vil det være åpent hus i Nærmiljøparken etter skoletid.

Idrettslaget og andre etablerte lag og foreninger rekrutterer til organiserte aktiviteter, men ikke på langt nær alle i denne aldersgruppa deltar der. Vi ser derfor et behov for å kunne gi et lavterskeltilbud som kan føre til økt trivsel, vennskap, mer samhandling og stimulerende aktiviteter. Mulighet for utveksling av kunnskap mellom generasjonene er et annet spennende aspekt. Nærmiljøparken har friluftsområder som innbyr til lek og ulike utendørs aktiviteter, og parken er allerede mye brukt av skolen, barnehagen og andre brukere i nærmiljøet. Musikkbingen vil kunne bli lettere tilgjengelig gjennom dette prosjektet.

Bufdir har i tildelingen vektlagt samarbeid mellom kommunen og frivillig sektor. En ser for seg at Frivilligsentralen Snertingdal, v/ Anne Toril Klette, vil ha hovedansvaret for å tilrettelegge og organiserte tilbudet, men er skal det samarbeides med Ung i Gjøvik, elevrådet og FAU ved Snertingdal skole, foreningslivet i Snertingdal og lærerne ved Snertingdal skole. 1 \lsdlocked0